Xin mời các lãnh đạo, giám đốc đầm sen cùng các ban ngành văn hóa vào đây mà xem... tất cả mọi người ra đây mà xem... Công viên văn hóa đầm sen đây.... xung quanh toàn các cháu thiếu nhi nhi đồng mà cái thằng nào duyệt chương trình này lại để 1 đám gái nhảy kích dục vào đây thế này! Công viên văn hóa mà để chuyện này xảy ra là sao? Tội nghiệp các cháu nhi đồng đang dán mắt chăm chú đứng xem!

 

Giới thiệu bài này