Cách viết bình luận và logout

 

 

Cách viết lời bình luận và các thoát (logout) ra khỏi account.

Nên nhớ là khi các bạn đã là thành viên rồi, thì các bạn phải login để viết bình luận. Nếu các bạn muốn bình luận mà không muốn login, thì các bạn phải dùng email khác hơn email các bạn đã dùng để ghi danh.

Created By Trung Học Thủ Đức