Luật lệ giao thông xe cộ tại Việt Nam còn nhiều bất hợp lệ và bất cập, và ý thức của người xử dụng phương tiện giao thông cũng rất kém.