Đây là hình ảnh Quyết Thoa thăm Thầy Đăng ngày thứ bảy 12-11-2016.