Đây là hình Quyết Thoa và anh Minh chị Tuyết đến thăm Thầy Đăng lần 2 Thứ bảy ngày 03-12-2016