.

 

 Cuộc họp mặt 9/2015.Lần họp này có các bạn từ Úc châu (Vân Quý), Việt Nam ( Liên Minh), Canada(Tuấn Liêm) và các tiểu bang Oregon, Arizona, California và Illinois.

 

 

 

Giới thiệu bài này