Đây là slideshows hình ảnh trong ngày Đại hội 4-8-2012, những ngày Kim Thoa mới đến đất nước Mỹ gần được 2 năm.