Ôi Đời Tuyệt Vời

Sáng tác: Bob Thiele and George David Weiss

Lời Việt: PSQ

Trình bày: PSQ

SlideShow: Hai Lú