Hãy quyết tâm và cố hết sức mình dù tình trạng như thế nào.

Giới thiệu bài này