đừng sợ

ĐỪNG SỢ  NỮA !

 

ĐỪNG SỢ....nữa ! hãy chung lòng chung sức

đuổi giặc tàu khỏi mảnh đất quê hương

gươm tiền nhân một thuở giữ biên cương

quyết không mất cho phường luồn trôn đó

 

Hãy ĐỪNG SỢ ....vì quỷ đang hấp hối

đang trên đường đi đến chổ diệt vong

dân Việt nam nghìn năm đã anh hùng

không khuất phục trước vuốt nanh tàu cộng

 

ĐỪNG SỢ nữa...hãy đứng lên phản động

vì quê hương lật đỗ lũ tham tàn

chúng tham tiền bán đi ải Nam quan

chúng dâng biển_dân lầm than cơ cực

 

ĐỪNG SỢ nữa...chết vinh hơn sống nhục

đất nước nầy không khuất phục ngoại bang

vung tay lên ...làm Phù đổng hiên ngang

quét cho sạch bọn tham tàn cướp nước

 

ĐỪNG SỢ nữa ...giương cao cờ đi trước

VIÊT NAM nầy ...vẫn tiếp bước cha ông....

người con dân quyết đoàn kết một lòng

chảy dòng máu Lạc hồng luôn bất diệt

LanPhi

 

Giới thiệu bài này