Thương tiếc một người chị

 

Một người chị THTĐ khóa 4 đã ra đi. Nguyện cầu hương linh chị sớm về nơi Vĩnh Hằng.

Thuận Khanh

Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình.

 

Created By Trung Học Thủ Đức