Trích từ Powerpoint "Một Đời Làm Thơ" của thầy Vương Đằng.