"Đây là hành động thực thi pháp luật"

Dùng để chấm dứt sự vi phạm pháp luật nghiêm trong.

Hành động được giới hạn vào những nơi chính yếu: Tiêu hủy những căn cứ hóa họac của Syria, để chấm dứt việc đưa xa hơn những cuộc thảm sát bằng hóa chất và (chấm dứt) những chiến lược của nước này vào chính người dân thường của nó.

Đây là hành động được tính toán từng li từng tí. Nó (cuộc tấng công) không dùng để đánh đồng minh của Assad, hay dan chúng, nhưng bắt chế độ Syria không được tiếp tục những tội ác như thế.

Chế độ Syria phải dừng ngay tiếp nhận những vũ khí như vậy (hóa học)

 PSQ lược dịch