The Epoch Times thực hiện - nói tiếng Anh, phụ đề Việt ngữ