Ngay sau khi đọc diễn văn tường trình hàng năm tại Nhà Quốc Hội, ông Trump tối hôm sau đã đi xuống thành phố El Paso, Texas để dọc diễn văn vận động cho việc xây tường biên giới ngăn cách Hoa Kỳ và Mexico. Đám đông đã tụ tập ngập tràn ủng hộ ông.