Hôm nay chúng tôi sẽ ký lệnh tình trạng khẩn cấp Quốc Gia... và là điều phải làm... Chúng ta đang bị xâm phạm do ma túy, do băng đảng và do con người--và như vậy không thể chấp nhận được.