Chúng tôi tới đây để tuyên bố rằng một chân trời mới đang đến với Châu Mỹ La Tinh. Tại Venezuela và trên khắp Tây Bán Cầu, Xã Hội Chủ Nghĩa đang CHẾT - và tự do, sự thịnh vượng và dân chủ đang được HỒI SINH...