Thêm một thành công của tổng thống Trump

https://twitter.com/i/status/1111412596005982208