President Trump announces new measures towards China and that the United States will be terminating its relationship with the W.H.O.

Tổng Thống Trump tuyên bố chính sách mới đối với Tàu cộng và nói rằng Hoa Kỳ sẽ chấm dứt các quan hệ với Tổ Chức Y-tế Thế Giới