Thursday, November 26, 2020

Luât sư DiGenova nói rằng những gian lận và dối trá của cuộc bàu cử tại Pennsylvania "thật kinh ngạc"

Luât sư DiGenova là một nhân viên trong đội pháp lý của Tổng Thống Trump.

https://www.oann.com/attorney-digenova-says-fraud-deception-in-pa-election-is-truly-staggering/