Mang Sản Xuất Thuốc Men Cần Thiết Trở Lại Mỹ và Chấm Dứt Tình Trạng Thiếu Thuốc Men Thời Bải đần

Là một phần trong kế hoạch lấy lại việc hoàn toàn tự lực không cần Trung Cộng, chúng tôi sẽ áp dụng thuế quan và hạn chế nhập khẩu để đưa hoạt động sản xuất tất cả các loại thuốc thiết yếu trở lại Hoa Kỳ theo từng giai đoạn, nơi thật sự của chúng. Tôi đã ký một sắc lệnh để bắt đầu tiến trình này vào năm 2020 nhưng thật đáng xấu hổ là Bải đần đã không thực hiện theo.

Returning Production of Essential Medicines Back to America and Ending Biden’s Pharmaceutical Shortages

As part of my plan to obtain total independence from China, we will phase in tariffs and import restrictions to bring back production of all essential medicines to the United States of America where they belong. I signed an executive order to begin this process in 2020 but Biden has shamefully failed to follow through.

Giới thiệu bài này

No comments

Leave your comment

In reply to Some User