"Tôi Tin Là Chúng Ta Có Một Tổng Thống bị Điều Khiển... Hắn ta là người Mãn Châu."

"I Believe We Have a Compromised President... He's a Manchurian Candidate"

Giới thiệu bài này

No comments

Leave your comment

In reply to Some User