Người Hồng Kông vững vàng chiến đấu. Họ nói trạm y tế của người Hồng Kông cũng đã sẵn sàng.