Đ

đảm bảo: Bảo đảm

Chữ này rõ ràng là họ cố tình dùng ngược

đáp án: Bài giải, đáp số, kết luận

Không biết tại sao gọi là đáp án

 

đăng ký: Ghi danh, ghi tên

Dùng sai chỗ, sai cách.

 đề xuất: Đề nghị

đột xuất: bất ngờ

Đột ngột thì có chứ đột xuất thì không