Tác giả: Hồng Hoang (Võ T. Lang K4)
 
Diễn đọc: Ánh Nga K2
 
Đây là sản phẩm của THTĐ trăm phần trăm. Xin mời nghe hoặc download xuống, rồi mở lên, nằm dài trên giường lim dim lắng nghe. Tuyệt vời.