Hồi đó vào năm 2009 tôi đã viết một bài cho đặc san THTĐ cũng với tựa đề này để nói về tình yêu và tình người. Bây giờ tôi lại viết một bài nữa với tựa đề này, và có lẽ sau này tôi sẽ còn vài bài nữa cùng tựa đề bởi vì trong mỗi hoàn cảnh, mỗi thời gian, mỗi lãnh vực tôi lại được biết thêm về tình hình, về tình huống, về tình bạn cũng như tình người mà tôi hiện đang trải qua. Bây giờ tôi lại được biết thêm một vấn đề về một khía cạnh trong một sự nhận thức của con người mà tôi đã (vừa mới) nhận ra.

 

 

(to be continue)