.

.

Kính mời Cựu Học Sinh THTĐ muốn ghi danh tham gia xin gởi email tới địa chỉ sau: 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.............................................

Thành viên diễn đàn muốn xem các cuộc đối thoại trên trang nhóm, xin bấm vào đây:

Diễn Đàn Trung Học Thủ Đức Trường Tôi

Lưu ý: Anh Chị Em phải có một "Gmail account" mà dùng chung với tài khoản email của quý vị đang dùng trong nhóm mới xem dược các đối thoại trên trang nhóm. Xin liên lạc ban quản trị để biết thêm chi tiết. Cảm ơn

Giới thiệu bài này