Công Cha như núi Thái Sơn

Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra.  

 

Ca dao Việt Nam

Giới thiệu bài này