Tác giả: Hồng Hoang (Võ T. Lang K4)
 
Diễn đọc: Ánh Nga K2
 
Đây là sản phẩm của THTĐ trăm phần trăm. Xin mời nằm dài trên giường lim dim lắng nghe. Tuyệt vời.
 
 

 

 

Giới thiệu bài này