Trích dẫn một số bài ĐỨC DỤC LỚP BA (Lớp 3) ngày xưa mang tính nhân văn, nhân bản cho học sinh từ sách BÀI HỌC GIẢN YẾU LỚP 3 xuất bản 1971 (Phần tiếp theo)

Giới thiệu bài này