Trích dẫn các bài ĐỨC DỤC LỚP NHÌ (Lớp 4) Phần I và II mang tính nhân văn, nhân bản cho học sinh từ sách ĐỨC DỤC LỚP NHÌ(Lớp 4) xuất bản 1969.

Giới thiệu bài này