Trích dẫn một số bài ĐỨC DỤC LỚP NHẤT(LỚP5) mang tính nhân văn, nhân bản cho học sinh từ sách 8 MÔN HỌC YẾU LƯỢC LỚP NĂM -1972. 

Giới thiệu bài này