Trích dẫn một số bài ĐỨC DỤC LỚP NHẤT(Lớp 5) mang tính nhân văn, nhân bản cho học sinh .

Giới thiệu bài này