Trích dẫn một số bài ĐỨC DỤC LỚP NHẤT (Lớp 5) mang tính nhân văn, nhân bản cho học sinh. 

Giới thiệu bài này