Trích dẫn một số bài ĐỨC DỤC LỚP TƯ (Lớp Hai) từ sách TÓM LƯỢC... LỚP HAI xuất bản 1972 (Phần tiếp theo):

Giới thiệu bài này