Trích dẫn một số bài ĐỨC DỤC LỚP TƯ (Lớp Hai) ngày xưa mang tính nhân văn và nhân bản cho học sinh từ sách TÓM LƯỢC... LỚP HAI xuất bản 1972. 

Giới thiệu bài này