Nhóm Nam Cali tham dự cỗ 49 ngày Thầy Đăng tại chùa Bảo Quang.

 

 

Giới thiệu bài này