Nhạc và lời: Thầy  Trần Ngọc Giới

Hòa âm: Thầy Trần Ngọc Giới

 

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu bài này