Có thể quý vị chưa xem video này vì nó bị đánh dấu là video tư hữu trong 21 năm qua. Bây giờ mới công bố.

.

Giới thiệu bài này